Digitalisering er et arbejdsvilkår for kommunaldirektøren

Digitalisering spiller en stadig større rolle for kommunerne, og dermed også for kommunaldirektøren. Men digitalisering er ikke noget specielt. Det er et teknologisk og udviklingsmæssigt vilkår, mener Jesper Hosbond Jensen, der er kommunaldirektør i Syddjurs Kommune.

Arbejdsvilkår

Den digitale kommunaldirektør: Digitalisering er blevet en afgørende del af den kommunale ledelsespraksis, og hos forvaltningens ledere, er man i højere grad blevet bevidste om at tage ansvar for digitaliseringen. Digitaliseringen kan betyde øget kompleksitet og hastighed, men også mange flere muligheder for udvikling af kerneopgaverne.

Derfor har SamfundsDesign spurgt en række digitale kommunaldirektører om, hvordan de ser på de nye kompetencekrav og udfordringer.

Kommunaldirektør Jesper Hosbond Jensen, Syddjurs Kommune, føler sig ikke under digitalt press. For digitalisering er for ham blot et arbejdsvilkår blandt flere:

- Digitalisering er et teknologisk og udviklingsmæssigt vilkår, vi arbejder med, hvad enten det drejer sig om bedre data, anvendelse af data, sensor-teknologi, samspil med fag-professionelle medarbejdere, kommunikationsplatforme, deltagelsesformer etc.

Hvad er det vigtigste for dig på it- og digitaliseringsområdet?
For mig er det at sikre en samtidig opmærksomhed på både effektivisering af services – som udvikling af nye services med brug af digitalisering. Og i forlængelse heraf være meget opmærksom på, at digitalisering ofte bidrager til en samlet løsning – og altså ikke er løsningen!

Hvad er det for udfordringer, I står med i forhold til  it og digitalisering?
Vi er udfordret på gevinstrealiseringen, når vi taler om effektivisering og produktivitet, blandt andet på grund af en relativt begrænset økonomisk risikovillighed – og en stigende kompleksitet og usikkerhed forbundet med teknologierne. Det går fint aktuelt – men man kan fristes til at spørge ”hvor længe”!

Derudover er det helt afgørende af få forankret udvikling med de nye teknologier i produktions- og fagmiljøerne – og bl.a. sikre tæt involvering af brugere og samarbejdsorganisationen.

Og så skal vi blive bedre til at lave forsøgsområder og projekter, hvis udviklinger og resultater vi bliver stadigt bedre til at dele med andre. Samtidig med at vi skal være mere nysgerrige på, hvad andre gør…..

Hvordan klarer I de udfordringer?
Vi har en afdeling for IT og digitalisering, der i tæt samspil med fagområderne og stabe driver og koordinerer vores digitaliseringsstrategi herunder gevinstrealiseringen.

Der er sikret en meget tæt og stærk ledelsesmæssig forankring af digitaliseringen i vores koncernledelse, der består af direktion og afdelingschefer. Der ud over er der etableret udviklings- og projektrum/zoner hvor de enkelte projekter forankres, følges og udvikles.

Hvor er de værste forhindringer?
En begrænset risikovillighed. Enøjet fokus på teknologiens muligheder. Der skal samtidig være fokus på udfordringerne med teknologien og samspillet med de medarbejdere og brugere, som møder den i og omkring opgaveløsningen.

Hvad gør I for at være up-to-date?
Vi deltager aktivt i en række netværk, forskellige konferencer og uddannelsesforløb. Der ud over indgår vi i lokale, regionale og nationale netværk og konkrete samarbejder.

Hvad er de vigtigste kompetencer for en kommunaldirektør?
For mig er det vigtigt, at indsatsen omkring digitalisering og it er forankret i topledelsen, herunder at vi skaber udviklingsrum, så organisationen kan udfolde sig og prøve muligheder af.

På den teknologiske dagsorden gælder også vigtigheden af at kunne sætte retning og sikre følgeskab.

Der ud over er det afgørende, at vi favner såvel produktivitetsudvikling og effektivisering som udvikling af services, kvalitet og kommunikation.

Sidst men ikke mindst er det vigtigt at sikre opmærksomhed på samspillet mellem teknologi og mennesker, herunder inddrage medarbejdere og brugere i udviklingen af fremtidens løsninger.

Jesper Hosbond Jensen er uddannet i statskundskab fra Aalborg Universitet, hvor han også har været Ph.d.-studerende og undervist.. Desuden har han mange års ledelseserfaring fra det offentlige og har blandt andet været direktør i Thisted Kommune med ansvaret for beskæftigelses-, social- og sundhedsområderne samt kultur, erhverv, uddannelse, borgerservice, samt stabene HR-personaleservice samt Center for Økonomi og analyse.