Den røde tråd skal sikre kvalitet i socialt arbejde

Sammenhængen starter med, at ledelse og medarbejdere har en forandringsteori for tilbuddet.

Den røde tråd

Den røde tråd skal også være tydelig i IT-systemerne, ellers mister man overblikket.

Hvis der skal være kvalitet i socialt arbejde, forudsætter det rigtigt mange ting: At de rette medarbejdere med de rette kompetencer benytter de rette metoder i en tillidsfuld relation til den rette målgruppe. Og at dette sker inden for den rette organisering med den rette ledelse i de rette fysiske rammer. Og sådan kunne man fortsætte remsen.

Ét af nøgleordene-  i at sikre god kvalitet-  er sammenhæng. Der skal være en rød tråd i arbejdet sammen med de mennesker, tilbuddet retter sig imod – det være sig børn, unge, voksne, gamle.

Fra forandringsteori til mål
Sammenhængen starter med, at ledelse og medarbejdere har en forandringsteori for tilbuddet. Det vil sige, de har forholdt sig til, hvilke resultater de vil nå for målgruppen på langt og kort sigt, hvilke indsatser det kræver og hvorfor, og hvilke ressourcer der skal til og hvorfor.
Dernæst skal organisationen holdes levende ved at ledelse og medarbejdere med jævne mellemrum forholder sig til, om værdierne udleves i hverdagen, om der er ny viden eller ændringer i omverdenen der stiller krav til ændringer i kompetencer, procedurer, målgrupper eller andet.

Og så er der naturligvis det daglige socialfaglige arbejde med den enkelte borger, der tager udgangspunkt i en grundig udredning og de overordnede kommunale mål.
Disse skal omsættes til en plan og til mere konkrete mål, som man dagligt arbejder sammen med borgeren om at nå.

Der skal dagligt følges op og evalueres, så der kan sættes nye mål. Og med jævne mellemrum udarbejdes statusbeskrivelser og der holdes statusmøder med kommunen. Den enkelte borgers udvikling drøftes regelmæssigt med borgeren og i medarbejdergruppen, så alles observationer og fagligheder kommer i spil og så der arbejdes på samme hammel.

Samarbejde på tværs
Ind imellem må man drøfte faglige tilgange og metoder på tværs af borgerne: Virker det, opnår vi de forventede resultater, opfylder vi borgernes behov og mål, med videre.

Tilsammen bidrager alle disse niveauer og elementer til kvaliteten.
I skemaet, Den røde Tråd er et overblik over denne røde tråd, og ja, der er ganske meget at holde styr på.

Faktisk er der så meget, at det er umuligt uden gode IT-systemer, der understøtter dataindsamling, opfølgning, evaluering, sammenfatninger og så videre.

Den røde tråd skal også være tydelig i IT-systemerne, ellers mister man overblikket. Men er den røde tråd med, så bidrager digitalisering af arbejdet helt sikkert til den god kvalitet på socialområdet.

Annonce
Annonce