Digitale risikovurderinger kan forebygge vold på botilbud

Antallet af voldssager på landets botilbud skal nedbringes. Det er alle enige om. Spørgsmålet er blot, hvordan udfordringen løses bedst muligt i praksis. Et godt bud er dog systematisk, digitaliseret risikovurdering, fordi det giver medarbejderen øjebliksbilledet af den aktuelle trusselssituation.

forebygge vold

Fokus på vold i hverdagen  

I 2017 vil der som resultat af aftalen om kommunernes økonomi være et særligt fokus på vold i hverdagen, fordi regeringen, Danske Regioner og KL er enige om, at der er brug for en styrket voldsforebyggende indsats. 

Hidtidig indsats uden større effekt 

Desværre er der ingen tvivl om, at der er behov for en øget indsats for at nedbringe antallet af voldssager på landets dag- og døgntilbud. Især sikkerheden på de socialpsykiatriske døgntilbud har været i mediernes fokus efter de seneste års tragiske sager, der har kostet fem ansatte livet, og en række større og mindre sager om vold og trusler mod det pædagogiske personale. 

Årsagerne til volden 

Når den rette løsning for at undgå vold på tilbuddene skal findes, er årsagerne naturligvis vigtige. I marts 2016 afleverede DEFACTUM rapporten "Vold på botilbud og forsorgshjem – Tværgående analyse af 10 cases om voldsepisoder", der blandt andet konkluderede, at der forekommer at være en svag dokumentation eller manglende systematik og refleksion over mulige mønstre eller forandringer i borgerens adfærd i de auditerede cases.  

I flere cases ses en svag skriftlighed på botilbudsniveau, når det kommer til beskrivelser af borgerens problemstillinger, ligesom undersøgelsen peger på, at det er betydningsfuldt at være opmærksom på de faktorer, som forårsager stressbelastning og udadreagerende adfærd hos borgerne: 

"Opmærksomheden bør nedfældes i systematiske registreringer af de tegn og signaler, som tyder på, at borgeren er stressbelastet i bestemte situationer, og skal anvendes som grundlag for analyser af og refleksioner over den enkelte borgers problematikker", hedder det i rapporten udarbejdet for Social- og Indenrigsministeriet og Socialstyrelsen. 

Netop den manglende systematik i risikovurderingen genkender udviklingsmedarbejder Kim Jeppesen, OK-Centret Enghaven, også som en relevant årsag til, at selv hverdagshændelser risikerer at komme ud af kontrol: 

"Hidtil har vi ikke arbejdet systematisk med risikovurdering. Vi har dog udarbejdet voldsforebyggende handleplaner for borgere, som tidligere har opført sig voldeligt, eller hvis der var tegn på, at borgeren ændrede adfærd", forklarer Kim Jeppesen. 

Samme erfaring har social- og sundhedsassistent Mette Wolff på Marielund i Kolding: 

"I dag har vi på borgerens stamkort i vores socialfaglige it-system et punkt, der hedder Psykisk APV. Her er beskrevet situationer, hvor borgerens adfærd har ændret sig væsentligt, og hvilke strategier der anvendes fra personalets side. Men vi arbejder hen imod at få skabt større synlighed og bedre dokumentation", forklarer Mette Wolff, der er social- og sundhedsassistent på Center for Socialpsykiatri i Kolding Kommune. 

Risikovurdering med digitale hjælpemidler 

Og netop systematiseret og digitaliseret risikovurdering er faktisk et godt bud på et effektivt middel til at undgå voldsepisoder på botilbuddene, mener seniorkonsulent Michael Henriksen, EG:  

"Digitaliseringen er afgørende. Den mest almindelige udfordring med de kendte metoder til risikovurderinger er netop, at de er papirbaseret og derfor bliver foretaget for sjældent. Resultatet er af samme grund hverken opdateret eller tilgængeligt for den medarbejder, som står i køkkenet over for en beboer, der har en kniv i hånden, og skal vurdere situationens farlighed på et splitsekund", forklarer Michael Henriksen, EG. 

Brøset Violence Checklist 

Flere kommuner og regioner er derfor begyndt at arbejde målrettet med digital understøttelse af risikovurdering med afsæt i systematiske modeller.  

Et godt eksempel er Specialområde Socialpsykiatri Voksne i Region Midt, der dækker seks sociale tilbud. Alle seks tilbud gennemfører systematiske og regelmæssige risikovurderinger med Brøset Violence Checklist (BVC).   

Ud fra de seks variabler for adfærd, som BVC definerer, scorer personalet borgeren i deres socialfaglige it-system med O, hvis adfærden ikke er til stede, eller med 1, hvis adfærden er til stede. Scoringen relaterer til borgerens sædvanlige tilstand.  

Hvis scoringen viser, at der er risiko for vold, skal personalet gennemføre forebyggende initiativer og lægge en plan for, hvordan de vil håndtere en eventuel voldsom adfærd. 

"Fordelene ved denne løsning er, at resultatet af risikovurderingen hele tiden er synligt for kollegerne, der ved hjælp af en simpel farvekode hurtigt kan danne sig et overblik over borgerens aktuelle sindstilstand og dermed træffe deres forholdsregler", forklarer seniorkonsulent Michael Henriksen, EG, og peger på fordelen ved, at der med en digital løsning er mulighed for, at medarbejderen online kan få instruktioner om eller orientere sig om, hvordan man konkret skal forholde sig til den enkelte borger afhængigt af borgerens aktuelle sindstilstand: 

"Vi kan ikke stoppe volden på dag- og døgntilbud alene med mere personale, færre knive og indespærring af beboerne. Jeg tror, vi kommer længere ved digitalt understøttet risikovurdering, der giver et aktuelt billede af borgerens sindstilstand, så medarbejderen kan træffe sine forholdsregler på et fagligt grundlag. Det specialiserede socialområde er – som navnet siger det – et komplekst og til tider farligt arbejdsområde. Derfor er vi også nødt til at tage avancerede værktøjer og faglige metoder i brug", siger seniorkonsulent Michael Henriksen, EG. 

Case: Opkvalificerer arbejdet med risikovurdering  

Det selvejende tilbud OK-Centret Enghaven i Søvind ved Horsens har som mange andre offentlige og private tilbud besluttet sig for at arbejde med en digitaliseret udgave af Brøset Violence Checklist, BVC: 

"Vi vil gerne opkvalificere vores arbejde med risikovurdering. Grundtanken er, at medarbejderne i fredstid vurderer, hvad der kan gå galt i relationen til den enkelte borger, og hvad man i givet fald kan gøre for at forebygge eller nedtrappe en potentielt farlig konflikt", forklarer udviklingsmedarbejder Kim Jeppesen, Enghaven. 

Fylder i hverdagen 

Risikoen i hverdagen betyder en del for medarbejderne på Enghaven. 

"For det første kan det give en nedslidning af personalet, som står i de pressede situationer. De bruger en del energi på at bearbejde episoder, og undertiden kan det føre til, at en medarbejder bliver sygemeldt eller må søge andet arbejde. Det er heldigvis undtagelsen, men det er noget af grunden til, at vi indfører BVC, fordi vi håber at kunne forebygge endnu bedre og tage situationerne i opløbet", mener Kim Jeppesen. 

Han peger på, at de tilspidsede situationer ofte går "ud over" de mere rolige beboere, forstået på den måde, at der kan gå rigtig meget tid med at håndtere og bearbejde episoderne med de mere højlydte beboere. Så generelt går der rigtig mange personaleressourcer med at forebygge, håndtere og bearbejde voldsepisoder:  

"Så vi håber, at arbejdet med BVC kan føre til færre voldsomme episoder, bedre forebyggende behandling i relation til de mere udadreagerende og dermed også mere tid og opmærksomhed til de mere "stille" beboere", tilføjer Kim Jeppesen:  

"Vi har også valgt BVC, fordi BVC er et nemt og overskueligt værktøj. Vi har haft en af landets bedste eksperter på området til at undervise os i BVC, og det tager kun 3 timer at få en grundig indføring. Så skader det jo heller ikke, at vores socialfaglige it-system understøtter BVC, så vi ikke skulle køre BVC-registreringer i et separat system".  

OK-Centret Enghaven har til formål at drive bo- og behandlingstilbud efter § 107 i Serviceloven til voksne mennesker med forskellige psykiatriske problemstillinger. Centret er stiftet af OK-Fonden og ledes af Lone Lundsgaard. 

Læs mere på http://ok-enghaven.dk/om-os 

Case: Marielund går fra papir til it-løsning 

Hidtil har medarbejderne på Marielund, Center for Socialpsykiatri i Kolding Kommune, brugt papir og blyant, når de skulle risikovurdere borgerne: 

"Vi risikovurderer kun tre af tilbuddets borgere, men min vurdering er, at behovet er større. Vi har vurderet beboerens forskellige tilstande i en 3-punkts skala: "neutral", "labil" og "kontroltab". Medarbejderne beskriver i skemaet beboerens forskellige adfærdsmønstre, og hvilke personalestrategier der knytter sig dertil" , forklarer Bjarne Nykjær Nielsen, der er centerleder på Marielund.  

Nu digitaliserer tilbuddet deres arbejde med risikovurdering: 

"Vi dokumenterer i forvejen alt i vores socialfaglige it-system og ønsker derfor også, at risikovurderingerne bliver en del af den samlede dokumentation, så al information om de enkelte borgere er samlet ét sted. Vi ønsker at opnå fælles systematik, tydelig faglighed og bedre kvalitet i indsatserne. Ved at anvende en fælles skabelon for risikovurdering forventer vi at opnå fælles forståelse og dermed ensartethed i personalestrategierne over for borgerne". 

I Kolding er selve metoden ikke fastlagt endnu, men social- og sundhedsassistent Mette Wolff mener, at alene overblikket og systematikken i sig selv vil gøre en forskel: 

"Det er klart, at vi har ekstra opmærksomhed på de borgere, hvor der er en risiko, for en risiko kan være uhensigtsmæssig for både personalet og borgeren selv. En integration til vores socialfaglige it-system vil give større synlighed og bedre mulighed for, at jeg som medarbejder kan danne mig et overblik over hyppigheden af væsentligt ændret adfærd. Ligeledes tror jeg, det giver en bedre evaluering af de individuelt valgte strategier i forhold til de delmål, vi arbejder med på den enkelte borger. Vi har jo ofte individuelle delmål, hvor vi arbejder med at formindske en uhensigtsmæssig adfærd, så et fælles sted at dokumentere effekten af indsatsen vil skabe bedre overblik". 

Marielund, Center for Socialpsykiatri i Kolding Kommune, er et socialpsykiatrisk center med tilbud til voksne sindslidende. Marielund har plads til 28 døgnbrugere på de 3 bo-afdelinger, 2 akutværelser, støttecenter og beskyttet beskæftigelse. 

Kort om BVC 

Brøset Violence Checklist, BVC, bygger på antagelsen om, at aggressive og voldsomme episoder sjældent opstår, uden at der forinden har været en adfærd hos patienten eller borgeren, der indikerer, at han eller hun vil komme til at reagere aggressivt eller voldsomt i nær fremtid. 

Borgerne evalueres dagligt på seks variable: 

• Forvirring  

• Irritabilitet 

• Støjende adfærd 

• Fysiske trusler 

• Verbale trusler 

• Angreb på ting eller genstande.