Working Hard and Working Well: Et kampskrift for resultatbaseret styring

David Hunter

Det første, Dr. David Hunter gjorde, da han i 1991 tiltrådte som direktør for en psykiatrisk skadestue på Cedar Crest Regional Hospital i Connecticut i USA, var at sætte sin stilling på højkant. Allerede fra første minut på sit nye arbejde erfarede han nemlig, at holdningen til og kvaliteten af indsatsen for de psykisk syge patienter var under al kritik.

Brændende platform
David Hunter lovede sig selv, at forholdene skulle ændres radikalt. Først fortalte han medarbejderne, at han dagen efter ville udnævne ansvarlige ledere på alle afdelinger, og hvis de var uenige i den beslutning, så behøvede de ikke at møde igen dagen efter. Dernæst bekendtgjorde han, at hospitalet fremover aldrig ville sige nej til at modtage akutte patienter, og at alle nye patienter straks ved ankomsten skulle tilses af en sygeplejerske. De nye tiltag blev mødt med massiv modstand, blandt andet med argumentet om, at hospitalet allerede var overbelagt, og de så intet behov for afdelingsledere. Medarbejderne var desuden modvillige over for enhver form for forandring, fordi de var plaget af mange tilfælde af vold fra patienterne. David Hunter indgik derfor en aftale med medarbejderne. Han lovede at reducere antallet af voldssager med 75 % i løbet af de næste 12 måneder.

Til gengæld skulle de ansatte droppe deres modstand mod den nye ordning med ansvarlige afdelingsledere og begynde at arbejde seriøst med American Psychiatric Associations' værktøj, GAF-skalaen, og vurdere patienternes aktuelle tilstand hver eneste dag.

Hvis antallet af voldssager ikke faldt med mindst 75 %, ville han søge sin afsked!

Fra tanke til handling
I de kommende 12 måneder blev hver eneste patient fulgt nøje. Hvis en patient ikke forbedrede sin GAF-score tre dage i træk, blev der holdt møde om patienten for at drøfte, hvad man kunne gøre bedre for vedkommende. Det større fokus på patienterne medførte, at hospitalet gik fra at yde den enkelte patient 5 timers aktiv behandling om ugen til 25 timers aktiv behandling. Nye metoder blev taget i anvendelse med fokus på gruppebaseret behandling, og den gennemsnitlige indlæggelsestid faldt fra 45 dage til 17,5 dage, og – nok så vigtigt – klarede patienterne sig længere tid uden for hospitalet, når de blev udskrevet, inden de fik tilbagefald.

Ned med volden
For at få styr på de mange voldssager besluttede ledelsen at registrere alle voldsepisoder over en tremåneders periode. Data blev herefter gennemanalyseret med henblik på at finde mønstre i sagerne, fx hvornår og under hvilke omstændigheder episoderne fandt sted.

Analysen viste blandt andet, at det var nødvendigt at indføre et system, hvor en af de vagthavende sygeplejersker fik ansvaret for at give patienterne tilladelse til fx at gå på toilettet. Desuden blev medarbejderne opfordret til at studere forebyggelse af vold hos psykiatriske patienter, ligesom de blev bedt om at udarbejde en liste over indikatorer, som kunne hjælpe med at forudse voldsepisoder. Denne liste blev forfinet og brugt som udgangspunkt for træning af medarbejderne, så de blev bedre til at vurdere, hvilke frihedsgrader den enkelte patient kunne tildeles og håndtere.

Resultat: Antallet af voldssager faldt med ca. 80 % på de 12 måneder, og David Hunter fortsatte i jobbet som direktør – nu med solid opbakning fra sine medarbejdere.

Bog fra mesteren selv
Anekdoten kan du læse i bogen "Working Hard and Working Well" om performance management, hvor forfatteren, Dr. David Hunter, øser ud af et langt livs erfaringer med effektmåling og resultatbaseret styring. Bogen er et must for alle, der arbejder med digital understøttelse af effektmåling.

Selv siger David Hunter om sin bog, at bogen er summen af hans mange års erfaring med området, som han gerne vil give videre:

"Jeg har skrevet bogen, mens jeg nærmer mig pensionsalderen, idet jeg håber, at jeg på den måde kan efterlade en ressource for dem, som er en del af, finansierer eller arbejder som konsulent for leverandørerne af de sociale ydelser. Det er en bog, jeg har skrevet med en vis tristhed, idet min opfattelse er, at den sociale sektor – hidtil – har fejlet i forhold til at leve op til sine løfter. Mens tusindvis af organisationer arbejder ufatteligt hårdt for at hjælpe udsatte og socialt marginaliserede individer, familier og grupper med at opnå et bedre liv og fremtidsudsigter for dem selv og deres familier, så er det ganske få, der gør det effektivt, og mange mangler organisatoriske kompetencer og kapacitet til at gøre det. Det er den bitre sandhed", skriver David Hunter i bogens forord.

Som citatet antyder, lægger David Hunter ikke fingrene imellem i sin beskrivelse af, hvad der er galt, men han har også fyldt sin 290 sider lange bog med et kildevæld af eksempler, modeller og anvisninger på, hvordan man kan skabe resultater i den specialiserede socialsektor ved at arbejde med effektmåling og resultatbaseret styring.

En ven af Danmark
David Hunter er et velkendt navn i Danmark, hvor han har optrådt flere gange som konsulent, blandt andet for KL, Kommunernes Landsforening, hvor han har holdt foredrag og seminarer om effektmåling og resultatbaseret styring med udgangspunkt i forandringsteorien. Desuden er han er en af drivkræfterne i udviklingen af Esbjerg Kommunes masterplan på voksenhandicapområdet i samarbejde med Rambøll Management.

Bogen "Working Hard and Working Well" downloades som e-bog her.