Whitepaper: Udviklingstendenser og muligheder inden for vagtplansystemer

Tendenserne og rammerne åbner sammen med den hastige systemudvikling et bredt sæt af muligheder for at udvikle praksis omkring vagtplanlægning og i bredere forstand anvendelse af personalets kompetencer og kapacitet.

Vagtplanlægning i notesbog

Vagtplanlægning i en notesbog er naturligvis en mulighed, men ikke hvis man ønsker en bedre styring og anvendelse af personaleressourcerne.

Vagtplansystem: Vagtplanlægning og ressourcestyring i sundhedsvæsenet har fået et væsentligt stærkere ledelsesmæssigt og politisk fokus inden for de seneste 5 år – primært som følge af et økonomisk pres. 

Dette kommer til udtryk gennem skærpede rapporteringskrav, rigsrevisionsrapporter m.m. 

Men det er ikke økonomien alene, der skaber dette fokus. Bag ændringerne ligger en række underliggende udviklinger i arbejdsstyrken, som øger behovet. Det gælder fx kompetencemangel. Arbejdsstyrken er faldende i procent af totalbefolkningen, og medarbejdere med særlige kvalifikationer og kompetencer forventes derfor at blive en stadig mere knap ressource. En bedre vagtplanlægning og en bedre styring af personaleressourcerne bliver et middel til at imødegå kompetencemangel.

Desuden skifter de ansatte i sundhedsvæsenet hyppigere job og funktioner, hvilket belaster sundhedsvæsenet, for det er både dyrt og krævende at rekruttere, særligt uden for de store byområder. Det går ud over arbejdsmiljøet, hvis der er mange, som forlader en afdeling.

Det skærper behovet for at formalisere oplæring og kompetencestyring. På trods af at krisen trækker i modsat retning, er intern og ekstern turnover blandt de yngre medarbejdere væsentligt højere end blandt de ældre generationer.

Dette whitepaper er udarbejdet af cand.merc. og partner/CEO Tobias Bøggild-Damkvist, Epikon. Epikon er en konsulentvirksomhed med fokus på sundhedssektoren.

Tobias Bøggild-Damkvist sammenfatter udviklingstendenserne og mulighederne inden for vagtplansystemer.

Baggrunden er først og fremmest egne erfaringer med anskaffelser og implementering samt drift og udvikling af vagtplan og andre HR-systemer suppleret med markedsundersøgelser og optimeringsprojekter, sådan som de er fremlagt på en række workshops, foredrag og arbejdsgruppemøder i det skandinaviske sundhedsvæsen.

I første del præsenteres de ”store linjer” – udviklingstendenser, som påvirker arbejdsstyrken og rammerne for brugen. Dernæst gennemgås hovedtrækkene ved vagtplansystemernes udvikling baseret på gennemgang af de mest udbredte systemer i Norge, Sverige og Danmark samt hovedtræk ved, hvordan systemerne bruges i sundhedsvæsenet.

I anden del diskuteres mulighederne inden for vagtplaner med fokus på de centrale vejvalg og spørgsmål.

Hensigten med dette whitepaper om blandt andet vagtplanlægningsløsninger, der styrker kapacitetsudnyttelsen og yder beslutningsstøtte, er ikke at give en udtømmende redegørelse, men alene at sammenfatte hovedpunkterne for at give læseren inspiration til egne HR-data, systemer og erfaringer med brugen med henblik på bedre at kunne diskutere og vurdere muligheder for udvikling af vagtplan- og andre HR-systemer.

Download whitepaper